بازدید:
تاريخ : 1396/11/23
بازیابی آب و استفاده مجدد از آن در کارواش‌ها هم از منظر زیست‌محیطی و هم از منظر اقتصادی، امری ضروری است. متأسفانه خطر پاتوژن‌های میکروبی در آب شست‌وشو چندان جدی در نظر گرفته نمی‌شود.بازدید:
تاريخ : 1396/11/23
بازیابی آب و استفاده مجدد از آن در کارواش‌ها هم از منظر زیست‌محیطی و هم از منظر اقتصادی، امری ضروری است. متأسفانه خطر پاتوژن‌های میکروبی در آب شست‌وشو چندان جدی در نظر گرفته نمی‌شود.